Consell Escolar

El consell escolar és l’òrgan de govern representatiu dels diferents sectors (titular, professors, pares i personal de servei) que integren la comunitat educativa, i també és màxim òrgan de gestió del centre educatiu.
A la nostra escola es reuneix el Consell Escolar un cop cada trimestre.
Aquest curs es renovarà la meitat dels membres del consell escolar.

Membres del Consell Escolar

President/a del Consell Escolar

Montse Mollet

Representants Titularitat

Joan Fontquerni
Fina Vendrell
M.Dolors Vidal

Representants professors

Elisabet López
Mònica Latre
Eva Espada
Ester Pérez

Representants pares/mares

Marina Fenollar
Mireia Galera
Mireia Chavarria
Montserrat Noguera

Representant Personal d’Administració i serveis

Montse Malagarriga