ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

L’estratègia digital de centre (EDC) és un document que defineix i concreta les línies d’actuació del centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Els objectius de l’EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

  • Assoliment de la competència digital

  • Planificació estratègica i organització

  • Metodologies didàctiques i innovació

  • Inclusió digital i de gènere

  • Seguretat i protecció de dades

 

ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

Marca l’horitzó on vol arribar el centre a mitjà termini en l’àmbit digital. Inclou una diagnosi, la determinació d’objectius, la planificació d’actuacions concretes i fixa l’avaluació de la mateixa estratègia.

CULTURA DIGITAL DE CENTRE

El recull de la cultura digital del centre, permet tenir un coneixement global del centre en l’àmbit digital. Inclou procediments, acords i accions que el centre ja està realitzant i que permeten tenir una visió completa de la cultura digital que el centre ja ha assolit.