AVALUACIÓ

L’avaluació de l’estratègia digital s’ha de fer en tres moments diferents:

  • Contínua: es duu a terme al finalitzar cada actuació.
  • Anual: al finalitzar cada curs escolar es farà una valoració de les actuacions i objectius treballats, i es registrarà a la memòria.
  • Final: un cop transcorreguts els cursos destintats a l’aplicació de l’estratègia digital, es farà una valoració global del procés, que a més servirà d’element de diagnosi per a la següent estratègia digital.