OBJECTIUS

Una vegada analitzada la diagnosi concretem els nostres objectius per tal de seguir desenvolupant la competència digital del centre, els alumnes i el professorat.

Aquests objectius formaran part del PEC dins l’apartat que reflecteix la visió d’escola pel que fa a l’àmbit digital.

La selecció dels tres objectius sorgeix d’una priorització en quant a les necessitats de l’escola.

Aquests objectius impliquen diverses estratègies i actuacions que s’aniran desenvolupant al llarg de tres anys. La temporització d’aquests s’ha fet seguint diversos criteris com ara les necessitats, els recursos disponibles, el grau de maduresa digital, etc.

L’assoliment dels objectius tindrà associat una sèrie d’indicadors per tal de poder mesurar el grau d’aplicació, qualitat de l’execució i el grau d’impacte tenint en compte el criteri d’acompliment de cadascun dels indicadors.