PEC, aspectes àmbit digital

L’Estratègia Digital de Centre ha de tenir una vinculació i coherència amb el Projecte Educatiu de Centre, es veurà reflectida en tots els documents de centre i tindrà una relació directe amb la Programació General Anual (PGA).

En el nostre PEC, és clau el treball cooperatiu dins de l’escola i entre escoles, és per això que es potencien les metodologies innovadores com:

  • Lideratge compartit: treball col·laboratiu i en equip
  • Innovació: alumnes com agents de canvi
  • Europeïtzació de l’ensenyament-aprenentatge: potenciació dels projectes Erasmus+ i eTwinning.
  • Integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en el currículum escolar: desenvolupament de competències que permetin a tota la comunitat educativa reflexionar sobre les seves accions, tenint en compte els impactes socials, culturals, econòmics i mediambientals que tindran ara i en el futur des d’una perspectiva local i mundial.
  • Inclusió: Competència emocional i atenció a la diversitat

Aquest enfoc metodològic es basa en tres dimensions:

  • Dimensió de creixement personal
  • Dimensió social i cultural
  • Dimensió europea

Dins d’aquestes tres dimensions, el nostre Projecte Educatiu de centre, es concreten diversos objectius específics que mostren una gran coherència amb l’Estratègia Digital de Centre plantejada, és per això que s’incorpora de manera clara, creada de forma participativa, i consensuada per la comunitat educativa amb l’aprovació del consell escolar de centre.

A la PGA es veurà concretada l’EDC a partir de les diferents activitats programades, que estan temportitzades en la planificació dels tres cursos cursos escolars.