DIAGNOSI

L’informe de centre SELFIE aplega les opinions de l’equip directiu, el professorat i l’alumnat i les compara.

La informació recollida a SELFIE ofereix al centre una instantània de quin punt es troba actualment en relació amb l’estratègia i la pràctica en l’ús de les tecnologies digitals d’ensenyament i aprenentatge.

Els resultats de la  SELFIE  serveix de base per identificar i analitzar les fortaleses i les debilitats i crear un pla escolar en relació amb l’ús de les tecnologies digitals per donar suport a l’aprenentatge.

RESULTATS

Comparació de resultats per grup d’usuaris

Els gràfics de barres a continuació mostren la mitjana de respostes per grup d’usuaris per a les preguntes de l’àrea seleccionada. Es poden comparar els resultats entre equips directius, professorat i alumnat.

DAFO a partir de l'anàlisi SELFIE

 

DEBILITATS

Tot i que hi ha  suficients dispositius digitals per facilitar l’aprenentatge, cal un pla de renovació i millora de dispositius. 

Poca reflexió i intercanvi d’experiències i bones pràctiques en l’ús de les tecnologies a l’aula.

Poca reflexió sobre les necessitats de formació digital del claustre.

Poca utilització de les eines digitals per fomentar el feedback, la coavaluació  i la reflexió de l’aprenentatge. 

Poca creació de contingut digital propi.

AMENACES

Després de la formació FIC, cal continuar la reflexió pedagògica en matèria digital.

Suport del Departament en la continuïtat de la formació digital docent.

Alt percentatge d’alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions econòmiques desfavorides. 

Poca participació en les activitats formatives en matèria de seguretat a les xarxes per part de les famílies.

 

 

FORTALESES

Participació en projectes col·laboratius internacionals, a partir de tecnologies digitals. 

Una bona infrastructura amb suficients dispositius digitals 

El professorat té a l’abast formació en l’ús de les tecnologies a l’aula.

El professorat fa ús d’activitats digitals per motivar l’alumnat i formentar la creativitat i la col·laboració entre l’alumnat.

Facilitat en comunicació digital (videoconferències, xats públics, xarxes socials…)

Tecnologia digital com a eina de comunicació, recollint el seu ús a la documentació interna de centre. 

Tenir un pla d’acollida digital per a docents, famílies i alumnes.

Tenir la web clara, entenedora i amb tota la documentació de centre a disposició.

OPORTUNITATS

Estratègia digital en procés d’elaboració amb la participació del claustre, alumnes i famílies. 

La formació digital de centre ens permet crear espais de reflexió de tot el claustre.

La formació digital de centre ens permet una millora en l’ús de de les eines digitals per fomentar el feedback, la coavaluació  i la reflexió de l’aprenentatge. 

Participació en un projecte internacional basat en les bones pràctiques, contrast informació, fakenews, virus, webs fiables…

Ultilització de les xarxes socials per part de l’escola i el seguiment d’una gran part de famílies de les mateixes. 

Disposar d’un entorn virtual d’aprenentatge.

Disposar de la plataforma educativa clickedu i la bona valoració que en fan les famílies.